Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het verslagjaar 2020:

∑   Is voor 144 kinderen in Surabaya het schoolgeld betaald
∑   Zijn voor 160 kinderen lunchpakketten verzorgd (vanwege pandemie niet het gehele jaar)
∑   Is het project voor kinderen van straatvegers in Sidoardjo voortgezet
∑   Ondersteuning gegeven voor het luiers project in Richmond Amerika
∑   Hulp geboden aan het Audio Project in Mexico
∑   De Trukkersdag ondersteund
∑   Hulp geboden aan een kinderdagverblijf in Hongarije
∑   Donatie voor opknappen van een tuin voor demente ouderen in Hongarije
∑   Bloemen gegeven voor alle personeelsleden van een verzoringstehuis in Heerde
∑   De Voedselbank Apeldoorn ondersteund
∑   Een gift voor de Alzheimer Stichting Nederland
∑   Een gift voor de Nierstichting Nederland
∑   Stichting Sant'Egidio ondersteuning gegeven voor projecten rond de Kerstdagen
∑   Burcht Wedde kanovijver
∑   Ronald Macdonald tehuis geholpen
∑   Kinderziekenhuis in Thailand ondersteund
∑   Donatie voor Stichting Ambulance Wens Apeldoorn
∑   Is voor 13 kinderen onderwijshulp geboden in Kidiri in IndonesiŽ
∑   Donatie voor de Hazelipstichting in Surabaya, IndonesiŽ

De projecten zijn uitgevoerd in Nederland, IndonesiŽ, Amerika, Mexico en Thailand.

FinanciŽle verslaglegging
Jaarlijks wordt (binnen de daarvoor geldende tijd) de financiŽle verslaglegging gedaan door de
penningmeester.

De jaarcijfers van 2020 zijn vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 16 april 2021.

Jaarcijfers 2020 in Ä
Balans
Vaste Activa                           3.952.799 *1        Eigen Vermogen              3.971.115
Vlottende Activa                          63.891             Kortlopende Passiva             45.575
Balanstotaal                           4.016.690             Balanstotaal                     4.016.690

Resultaat
Toename liquide middelen:                                   26.506
Afname Liquiditeit:
Projecten                                    48.600
Overige kosten                                256
                                                                             48.856
Afname liquiditeiten                                              22.350

Toelichting
De inkomsten komen voor 94% uit ontvangen dividend.
De overige kosten zijn kosten die verband houden met de website en bankkosten.


*1 Vaste Activa

Ongeveer 99% van de vaste financiŽle activa van de Stichting bestaat uit (in praktijk) niet verkoopbare
aandelen in een besloten vennootschap.

Toen de Stichting deze aandelen als een gift ontving van haar oprichters is bepaald, dat deze aandelen
tot het zogenaamde "stamvermogen" van de Stichting moeten behoren en dat dit stamvermogen zelf
niet voor vrije uitkering bestemd is. Wel mogen de inkomsten van dit stamvermogen voor de goede
doelen worden aangewend.

Deze aandelen hebben, althans op papier, een hoge waarde, mede aangezien aan deze aandelen een
(grote) reserve is toegekend. Deze reserve is door de statutaire bepalingen van de betreffende
besloten vennootschap echter niet - zonder toestemming van derden - vrij uitkeerbaar.